Cổ phiếu và trái phiếu: Nhà đầu tư đau đầu lựa chọn kênh đầu tư phù hợp